MEGASOFT LOGO
Megasoft Sieci Komputerowe Megasoft Monitoring
AURA B2B

AURA B2B

System Aura jest nowatorsk┬▒ platform┬▒ handlow┬▒, w ca┬│o┬Âci obs┬│ugiwan┬▒ za pomoc┬▒ przegl┬▒darek internetowych. Jej g┬│ównym przeznaczeniem jest usprawnianie i wspieranie procedur standardowych dla wspó┬│pracy z kientami oraz partnerami. Cech┬▒ wyró┬┐niaj┬▒c┬▒ system Aura jest fakt, ┬┐e korzystaj┬▒ z niej nie tylko Twoi pracownicy, ale równie┬┐ osoby zatrudnione przez firmy z Tob┬▒ wspó┬│pracuj┬▒ce - bez wzgl├¬du na to, gdzie aktualnie przebywaj┬▒ i jakim j├¬zykiem si├¬ komunikuj┬▒.

Bezp┬│atna wersja demo


Aura Business Platform skonstruowana jest modu┬│owo, a ka┬┐dy z elementów aplikacji mo┬┐e dzia┬│a├Ž samodzielnie lub w ┬Âcis┬│ej wspó┬│pracy z innymi modu┬│ami systemu.


Aura B2B

Modu┬│ B2B pozwala na utworzenie dla klientów portalu internetowego, b├¬d┬▒cego swego rodzaju wirtualnym centrum obs┬│ugi, w którym wszyscy kontrahenci maj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž z┬│o┬┐enia zamówienia lub zapytania ofertowego. Klienci uzyskaj┬▒ równie┬┐ ┬│atwy dost├¬p do dokumentów handlowych i magazynowych, oraz informacji takich jak stany p┬│atno┬Âci, limitów kupieckich czy dost├¬pno┬Â├Ž towarów. Wszystkie powy┬┐sze zia┬│ania klienta mog┬▒ zosta├Ž odnotowane w systemie ERP - i nie wymaga to ┬┐mudnego przepisywania danych!


Aura Mobile

Dzi├¬ki temu modu┬│owi mo┬┐na uzbroi├Ž przedstawicieli handlowych w zawsze aktualne dane na temat zamówie├▒ i p┬│atno┬Âci ich klientów - i b├¬d┬▒ to dane z chwili obecnej, nie za┬ ostatniego dnia czy tygodnia. Zamówienia z┬│o┬┐one przez przedtawicieli handlowych w imieniu ich klientów, pojawi┬▒ si├¬ bezpo┬Ârednio w systemie ERP!


Aura Shop

Pozwala na utworzenie niepowtarzalnego sklepu internetowego, który b├¬dzie zsynchronizowany z systemem ERP! Informacje o produktach oraz dane takie jak ceny czy dost├¬pno┬Â├Ž towarów b├¬d┬▒ przesy┬│ane do sklepu (i z powrotem) w sposób automatyczny, zniknie wi├¬c obowi┬▒zek zarz┬▒dzania danymi w dwóch ró┬┐nych systemach.


Dowiedz siê wiêcej o systemie Aura Business